ลิฟท์พยาบาล

เป็นลิฟท์ที่ใช้ในโรงพยาบาลขนาดตัวลิฟท์จะมีด้านลึกยาวกว่าด้านกว้าง  ประตูลิฟท์ เป็นแบบ 2 บานเปิดไปในทิศทางเดียวกัน (Slide Opening) ส่วนใหญ่มักจะมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นพิเศษ เช่น ติดกระจกเงาไว้ที่ผนังด้านหลังของตู้ลิฟท์บริเวณปุ่มกดจะมีอักษรเบลล์ แผงปุ่มกดจะติดตั้งอยู่ในระดับต่ํากว่าปกติ (สําหรับผู้ที่นั่งรถเข็น) มีเสียงพูดประกาศบอกชั้นเมื่อลิฟท์หยุดรับส่ง เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ มีขนาดลิฟท์ให้เลือกใช้ตามมาตรฐานโรงพยาบาลทั่วไป

ขนาดของลิฟท์

  • น้ำหนักบรรทุก 750 KG. ประตูเปิด 1 ด้าน
  • น้ำหนักบรรทุก 750 KG. ประตูเปิด 2 ด้าน
  • น้ำหนักบรรทุก 1,000 KG. ประตูเปิด 1 ด้าน
  • น้ำหนักบรรทุก 1,000 KG. ประตูเปิด 2 ด้าน

ความเร็วของลิฟท์

  • 30   เมตรต่อนาที
  • 45   เมตรต่อนาที
  • 60   เมตรต่อนาที
  • 90   เมตรต่อนาที